De Weekend ware mir d’Aweiung vum neie Veräinssall op Garnech filmen, an hunn eis den Dag drop zesumme mat den anere Veräiner virgestallt.