De Samschden Owend ass géint 18h00 zu Koler an der Koler Schoul Generalversammlung. Kommt zahlreich, bréngt roueg Kollegen mat an ënnerstëtzt KML e weidert Joer mat ärer Memberskaart. Et geet virun allem em eng Feier déi mer anlässlech eisem Gebuertsdag ofhale wäerten.