KML presentéiert folgende Programm de 6. Abrëll an de 4. Mee am Kinoler:

15h00: Koler -Moderniséierung vum neien Duerfkär
16h00: Make Koler Kooler – De Film
17h00: Relok

Präis pro Film: 3€
Präis fir déi 3 Filmer: 7€